กระติกเก็บอุณหภูมิร้อนเย็น ขนาด 1.9 ลิตร กระติกเก็บอุณหภูมิ 1.9 ลิตร